PROJECT

Lamiflex 3mm.

รพ.ราชวิถี

Lamett CW-420

ทางเดิน รพ.ราชวิถี

Lamett CW-497

ตึกสิรินธร

Lamett CW-420

ตึกสิรินธร

Lamett CW-497

ตึกสิรินธร

พื้นลายปูนเปลือย D17

รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ

กระเบื้องยาง D49

รพ. เมืองสมุทรปากน้ำ

กระเบื้องยาง T-614

รพ. เมืองสมุทรปากน้ำ

กระเบื้องยาง T-614

ห้องฟอกไต รพ.ปากน้ำ

Lamiflex T-126

ตึกจ่ายยา รพ.ราชวิถี

Lamiflex T-126

รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์

T-123, 128, 102

รพ. ราชวิถี ตึกอายุรกรรม